Zero to Hero - Lotus Domino Administration

แชร์หน้านี้

ผลิตภัณฑ์ :

ระดับ :Basic

หลักสูตรสำหรับ :Administrator

หลักสูตรที่ต้องผ่าน :-

โปรโมชั่น :ราคา 4,000 บาท/ท่าน เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น!พร้อมคู่มือภาษาไทยที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น!สมัครเรียน 2 ท่านขึ้นไป ลด 5%และพิเศษสำหรับศิษย์เก่า!!สมัคร 1 ท่าน ลด 5%สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%(ต้องอยู่องค์กรเดียวกัน)- ราคานี้รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เรียบร้อยแล้ว- coffee break เช้า/บ่าย และฟรีค่าที่จอดรถ- ทุกหลักสูตรที่ผ่านการอบรมจาก 9Notes.net จะได้รับประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรมกับเรา

฿ 4,000.00
ระยะเวลา 1วัน

Zero to Hero - Lotus Domino Administration

บทที่ 1 Overview of Lotus Domino and Lotus Notes
อธิบายถึงหน้าที่การให้บริการงานในด้านต่าง ๆ และประเภทของ Lotus Domino Server และ Lotus Notes Client


บทที่ 2 การ Install Lotus Domino Server for Windows ...
อธิบายชั้นตอนการติดตั้ง
Lotus Domino Server บน Windows XP

บทที่ 3 การ Setup Lotus Domino Server ...
อธิบาย ความหมายของ Domino Hierarchical ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น Common Name (CN) , Organizational Unit (OU)
ว่ามีความจำเป็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการ Manage Users เพื่อง่ายต่อการใช้งานของ Admin เป็นต้น

บทที่ 4 ขั้นตอนการ Install Domino Client ...
อธิบายการ Install Domino Client อย่างละเอียด


บทที่ 5 การ Configuration เข้าใช้ครั้งแรก ของ Administrator ...
เนื่องจากเมื่อเราได้ทำการติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องทำการ Configuration ของ Server เพื่อให้ Client สามารถใช้งานได้

บทที่ 6 การสร้าง Organization Unit Certifier ...
การกำหนดค่าเริ่มต้นในการใช้งาน Domino Administration Client
การทำ Enabling ID Recovery
การสร้าง Organization Unit Certifier
ซึ่งในแต่ละส่วนสำคัญทั้งสิ้นต่อการ Manage Users ให้กับองค์กรของท่าน

บทที่ 7 Manage Users and Groups ...
อธิบายการสร้าง/แก้ไข/ลบ ในส่วนของ Group , User
หรือ การเปลี่ยน Location ใน Hierarchy
ขั้นตอนการย้าย OU (Organization Unit) เป็นต้น

บทที่ 8 Backup and Recovery ...
อธิบายการทำ Backup และ Breakdown ถึงความสำคัญ และวิธีทำที่ถูกต้อง

บทที่ 9 Help and Command Console
อธิบายคำสั่ง Command Console ที่จำเป็นต้องใช้จริงๆ สำหรับ Admin เพื่อลดภาระในส่วนที่ไม่จำเป็น และได้ Command Console ที่จำเป็นจริงๆ

expand_less