Zero to Hero - Lotus Notes Development Fundamental+Leave Application Workshop

แชร์หน้านี้

ผลิตภัณฑ์ :

ระดับ :Basic

หลักสูตรสำหรับ :Developer

หลักสูตรที่ต้องผ่าน :-

โปรโมชั่น :ราคา 12,000 บาท/ท่าน เพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น!!สมัครเรียน 2 ท่านขึ้นไป ลด 5%และพิเศษสำหรับศิษย์เก่า!!สมัคร 1 ท่าน ลด 5%สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%(ต้องอยู่องค์กรเดียวกัน)- ราคานี้รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เรียบร้อยแล้ว- coffee break เช้า/บ่าย และฟรีค่าที่จอดรถ- ทุกหลักสูตรที่ผ่านการอบรมจาก 9Notes.net จะได้รับประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรมกับเรา

฿ 12,000.00
ระยะเวลา 3วัน

Zero to Hero - Lotus Notes Development Fundamental+Leave Application Workshop

อธิบายถึง Lotus Domino และ Lotus Notes ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีหลายประเภท จะทำให้ท่านเข้าใจถึงความหมาย และความแตกต่างได้ รวมไป

ถึงส่วนประกอบของ Domino Database ด้วย พร้อมกับอธิบายการสร้าง Database จากรูปแบบต่าง ๆ เช่นการจาก Template ที่มีอยู่แล้วของ

Lotus Domino เอง หรือสร้างจาก Template ของเราเอง เป็นต้น ซึ่งจะอธิบายพร้อมกันการทำ Workshop ไปพร้อม ๆ กัน โดยใน Workshop จะ

อธิบายส่วนต่าง ๆ ใน Designer พื้นฐานที่ควรทราบ เช่น การใช้ Field , Form , View , Subform คืออะไร และ การใช้ Formula Language

ประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่จำเป็น และ การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง Database ร่วมกับการใช้งานในการเขียน Formula ใน Hide When

Optionsอย่างไร เป็นต้น ซึ่งทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานเรานำมารวมไว้เป็น Workshop เพื่อให้สามารถสร้างเป็น Application เองได้ และเข้าใจการทำ

งานพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้

expand_less