10 อันดับแรกที่นักพัฒนา Lotus Notes ต้องการให้แก้ไขจุดอ่อนมากที่สุด (IBM Notes/Domino Painpoint)